DrillBau

TECHNOLOGIE

1.

Ścianka szczelna typu larsen – jest to najczęściej stosowana metoda tymczasowego zabezpieczenia wykopu w przypadku występowania wody gruntowej. Z uwagi na ciągłość zabezpieczenia grodzice skutecznie ograniczają dopływy. Firma DrillBau Sp. z.o.o.® posiada nowoczesny sprzęt wyposażony w technologię zmiennych częstotliwości co pozwala na skuteczną i szybką instalację przy zachowaniu minimalnych drgań, co pozwala na zabijanie larsenów w terenie zurbanizowanym. W przypadku występowania gruntów spoistych, które w znaczny sposób utrudniają czy uniemożliwiają instalację grodzic firma DrillBau Sp. z.o.o.® posiada sprzęt do wspomagania instalacji np. poprzez rozluźnienie gruntu przy pomocy świdra ciągłego, co umożliwia i w znacznym stopniu przyspiesza instalację grodzic. Jako składową oferty zabijania ścianek szczelnych oferujemy również profesjonalny monitoring drgań wraz ze sprawozdaniem, jak również inwentaryzacje obiektów czy infrastruktury przyległych do Inwestycji.

2.

Ścianka berlińska wibrowana – jest to powszechnie stosowana metoda tymczasowego zabezpieczenia wykopów w przypadku występowania wody gruntowej poniżej dna wykopu. Wykonanie ścianki berlińskiej wibrowanej polega na wprowadzeniu kształtownika (najczęściej profil HEB lub IPE) w grunt przy pomocy wibromłota najczęściej w rozstawie 1,5 – 2,5 m. Po instalacji kształtowników ścianki berlińskiej następuje montaż opinki drewnianej przy jednoczesnym głębieniu wykopu. Ścianka berlińska wibrowana charakteryzuje się stosunkowo niskim kosztem wykonania przy jednoczesnym szybkim czasie realizacji. Do instalacji kształtowników Firma DrillBau Sp. z.o.o.® wykorzystuje zestaw roboczy Hitachi ZX350 z wibromłotem Movax SG75 wyposażony w technologię zmiennych częstotliwości, co pozwala na instalację profili ścianki berlińskiej ścisłej zabudowie miejskiej. Jako składową oferty wykonywania ścianek berlińskich wibrowanych oferujemy również profesjonalny monitoring drgań wraz ze sprawozdaniem, jak również inwentaryzacje obiektów czy infrastruktury przyległych do Inwestycji.

3.

Ścianka berlińska wiercona – technologia ścianek berlińskich wierconych jest wykorzystywana z reguły w miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania technologii wibracyjnej lub konieczne jest zachowanie minimalnych odkształceń obudowy głębokiego wykopu. Ścianki berlińskie wiercone wykonuje się poprzez wiercenie świdrem ślimakowym np. pale CFA w którego centralnej części znajduje się przewód umożliwiający tłoczenie betonu. Beton jest pompowany pod ciśnieniem dlatego nie ma możliwości wystąpienia zjawiska rozluźnienia ścian otworu. W momencie zakończenia betonowania natychmiast wprowadza się zbrojenie (kosz zbrojeniowy lub kształtownik). Z uwagi na niski stopień wibracji oraz hałasu technologia ta jest powszechnie stosowana w sąsiedztwie istniejących obiektów.

4.

Ścianka szczelna winylowa – Grodzice winylowe nie korodują i są odporne na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych, działanie wody morskiej, ekstremalne temperatury czy promieniowanie UV. Pogrążanie grodzic odbywa się z pomocą prowadnicy stalowej o kształcie i długości zbliżonych do wbijanej grodzicy.

5.

Pale CFA wiercone świdrem ciągłym – technologia powszechnie wykorzystywana jako zabezpieczenie głębokiego wykopu czy posadowienie pośrednie. Zadaniem pala jest przeniesienie obciążeń przez powierzchnie pobocznicy. Zaletą technologii CFA jest możliwość monitorowania parametrów kolumny w trakcie jej formowania.

6.

Wzmocnienia w technologii JetGrouting, mikropale -Jetgrouting jest jedną z najprostszych metod wzmocnienia podłoża. polegającym na mieszaniu gruntu z zaczynem tłoczonym pod wysokim ciśnieniem. Wykonanie iniekcji ma celu zniszczenie naturalnej struktury gruntu, poprzez wtłaczanie zaczynu pod bardzo wysokim ciśnieniem. Grunt zostaje ujednolicony i przybiera postać kompozytu gruntowo – cementowego.